پایداری برای ما بسیار مهم است

پایداری برای ما به معنای تضمین موفقیت تجاری در درازمدت با حمایت از محیط زیست است.

تضمین موفقیت تجاری در درازمدت با حمایت از محیط زیست

ما همیشه اهداف زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را بهم پیوند داده ایم و از مسئولیت ها و فرصت هایی که در اختیارمان قراداده شده است آگاه هستیم و همواره همکاران ، تامین کنندگان و مشتریانمان را در توسعه پایدار محیط زیست سهیم کرده ایم.
ما در مجموعه اخوان به طور جدی هدفمان را بر آن قرارداده ایم که اهداف اقتصادی را با منابع حفظ محیط زیست و جامعه آشتی دهیم و در این راستا در داخل مجموعه نیز اقدامات بزرگی صورت گرفته است.

صفحه خدمات پس از فروش
پایداری برای ما بسیار مهم است