مدیران ما

هر روز، روز فوق العاده ایست
هیئت مدیره و مدیران اجرایی ما تحت رهبری مدیریت عامل مجموعه، دستورالعمل ها و راهکارهای استراتژیک هیئت مدیره را برای عملیات های تجاری و فروش اخوان اجرائی می کنند.